Congregatie Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën

Toen Priester de Foere  na zijn ontslag uit de gevangenis in 1819 weer in Brugge kwam, klopten de heren van het Hospice aan met de vraag om medewerking voor de uitbating van de stedelijke wezenschool, “De arme Maegdekens” in de Nieuwe Gentweg.  Vijf zusters worden naar de wezenschool gestuurd tot de “onzalige wetten van Frère Orban” in augustus 1883 er een eind aan stellen en komaf wil maken met het katholiek onderwijsen worden de weesjes op straat gezet.   Ook de zusters worden de straat opgejaagd.  

Maar dan : een gelukkig toeval …. De Zusters Maricolen, die de school “Louisa-Maria”, in de Paalstraat leiden, worden naar het moederklooster teruggeroepen.  E.H. Leuridan, pastoor van de parochie Sint-Salvator kijkt uit naar een andere groep zusters om de school in handen te nemen… De school is blijven bestaan tot 1971 … ze is zelfs uitgegroeid tot secundair onderwijs met reeds in 1911 een middelbare afdeling en een beroepsafdeling ‘snit en naad’.  Beide secundaire scholen in de Paalstraat maken in de zestiger jaren een spectaculaire groei mee : er komt een nieuwe vestigingsplaats in de Doornstraat te Sint-Andries.

In 1954 heeft de Congregatie Zusters Onze-Lieve-Vrouwe-Hemelvaart zich onder Moeder Ampanda aangesloten bij de Zusters Apostolinnen.  De kloostergemeenschap is in de Paalstraat blijven wonen tot 1971.  Samen met de Congregatie Zusters Apostolinnen maken ze de fusie met de Zusters O.L.Vrouw van 7 Weeën in 1964.

zuster_onze-lieve-vrouw-7-weeen
spinnewiel_hof-bladelin-brugge

Voor de Zusters Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën begon het te Ruiselede in 1688, in beroerde tijden.  De pas voorbije oorlogen hebben een spoor van verwoesting nagelaten.   Ignatius De Plancke, pastoor van Ruiselede, en Elisabeth Van Hulle, eveneens van Ruiselede, nemen het initiatief en vormen met Elisabeth de eerste kleine gemeenschap : “de Verghaederinghe van Gheestelycke Dochters” met ‘spinnen’ als voornaamste bezigheid.  Deze activiteit bezorgt de communiteit de naam van “Spinhuis”.  Meteen wordt ook de basis gelegd voor de grote apostolaatswerken : christelijke opvoeding en onderwijs, zieken- en bejaardenzorg.  De zusters-spinneressen kiezen voor de zwakken … en gaan de zieken aan huis verzorgen.  In 1728 wordt een kostschool wordt opgericht.  Vanaf 1794 wordt Vlaanderen bezet door de Fransen, voor een periode van 20 jaar met de invoering van anti-godsdienstige wetten zoals de afschaffing van de kloosters.   In 1799 wordt de overste samen met haar 27 medezusters met geweld uit het klooster verdreven. Ze krijgen ook verbod om samen te wonen maar het begonnen dienstwerk naar de gemeenschap wordt echter verdergezet en de zusters blijven met elkaar in contact.   Het spinhuis wordt te koop gesteld,  en bataljon soldaten wordt er ook gekazerneerd.  

Met het afsluiten van het Concordaat in 1801 tussen Paus Pius VII en Napoleon groeit er nieuwe hoop  (de naam O.L.Vrouw van 7 Weeën wordt voor het eerst gebruikt in 1811).  In 1803 kan Catharina ‘t Kindt haar eigen Spinhuis terugkopen op een openbare verkoping te Brugge voor de som van 9000 F.  Heel het geldelijk bezit van de gemeenschap bedraagt 9248 F ….  Op 2 november betrekt Zuster ‘t Kindt opnieuw de gebouwen  met zes van haar medezusters.  Voor eigen levensonderhoud en om de armen te kunnen helpen installeren de zusters nu naast spinnewielen ook weefgetouwen.  Mgr. Franciscus Boussen geeft in1835 zijn goedkeuring aan de regel van de zusters, en in 1836 wordt de congregatie bij Koninklijk Besluit een rechtspersoonlijkheid.  Hierdoor kunnen ze legaten aanvaarden en kunnen ze een kapel bouwen die in 1839 klaar is.   In 1842 wordt E.H. Carolus Doom pastoor te Ruiselede en geestelijk directeur van de zusters.  Hij verbouwt het oude spinhuis, het wordt drie tot vier keer groter en onder hem kiezen de zusters voor de professie : op 21 november 1844 leggen ze de drie geloften af en ze nemen een kloosternaam aan.   Ze mogen voortaan ook het kloosterkleed dragen : de zwarte kleur wordt behouden.  Op de borst dragen ze een koperen kruis en aan de gordel het rozenhoedje van O.L.Vrouw van smarten. De proeftijd duurt twee jaar en in 1846 wordt de congregatie definitief erkend.  Onder impuls van pastoor Doom wordt er gebouwd : een eerste tehuis voor bejaarden, en een nieuw pensionaat.  Deze grootse plannen kunnen uitgevoerd worden dankzij de steun van de rijke familie Van Der Wee.

In 1954 treedt de Congregatie Zusters H. Vincentius Avelgem met vijfentwintig zusters en drie huizen toe tot de Zusters van Ruiselede.  In 1964 spreken dus ook de Zusters Apostolinnen samen met de Zusters O.L.Vrouw-Hemelvaart zich uit voor een fusie met de zusters, negenentachtig religieuzen gespreid over negen huizen.  In 1962 vertrekken een vijftal zusters naar de missiepost Mufunga in Zaïre. De zusters hebben in 1991 de VZW Bejaardenzorg O.L.V.  van 7 Weeën opgericht. Op die manier werden zeven bejaardenvoorzieningen ondergebracht in één rechtspersoon, die later in VZW Curando werd herdoopt. 2013 was een jubileumjaar :  325 jaar Zusters Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën in Ruiselede.

In 2018 werd onder zr. Christianne Decraene, Algemeen Overste en kan. Patrick Degrieck, Algemeen Directeur, de Leerstoel Priester de Foere ingesteld, waarbij de nadruk wordt gelegd op de studie en het wetenschappelijk onderwijs in verband met de bewaring van de religieuze en spirituele erfenis van de zustercongregatie, geheel in de spirit van EH de Foere.  De Zusters van OLV van 7 Weeën hebben zich altijd ingezet – en zullen dat ook blijven doen – voor het religieuze leven in Vlaanderen en zijn daarbij trouw gebleven aan hun eigen roeping.  De reflectie over dit religieuze leven is voor hen dan ook een belangrijke en blijvende opdracht.

Het Hof Bladelin werd als kloosterhuis door de zusters bewoond tot 2020. Opnieuw onder  zr. Christianne Decraene, Algemeen Overste en kan. Patrick Degrieck, Algemeen Directeur werd er gewerkt aan de ontsluiting van het historische pand.

Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria van Kongolo

En terwijl paus Franciscus op bedevaart was in Congo (eind jan 2023), komt er precies vanuit die kerk blij nieuws, meer bepaald vanuit het bisdom Kongolo waar de Congregatie OLV 7 Weeën Ruiselede jarenlang hun missiepost in Mufunga hadden.

Op vraag van Zr Christianne, algemeen overste van onze Congregatie OLV van 7 Weeën Ruiselede, en zuster Clémentine, algemeen overste van de Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria van Kongolo, op het liturgisch feest van de ‘Opdracht van de Heer’, ook OLV Lichtmis genoemd  (dag die in de kerk toegewijd is aan het ‘religieuze leven’) kwam een bijzondere aankondiging.  Zuster Christianne en zuster Clémentine bevestigden dat er in september 2023 drie zusters van Kongolo naar ons komen.  De zusters van Kongolo hebben onze eigen zusters opgevolgd in de missiepost van Mufunga en beide congregaties hebben altijd goede contacten met elkaar behouden.

De drie zusters zullen een gemeenschap vormen in het Hof Bladelin dat dus zijn traditie van kloosterhuis verder zet.  De verdieping boven de drie historische zalen wordt voorbehouden en op de tweede verdieping komt er een aangepaste hedendaagse kloosterwoning.  Ook de zogenaamde ‘Spaanse Vleugel’ – bijgebouwd door Francisca van Luxemburg-Van Egmont, blijft verder voorbehouden voor intern gebruik.

Het religieuze leven hoort tot het hart van de kerk en is wezenlijk in en voor haar bestaan.  Het is altijd de hoop van onze zusters geweest dat het religieuze leven de kerk en ons geloof verder zou kunnen dragen en dienen. Dikwijls kwam de vraag bij ons op : ‘hoe zal dat geschieden’ ?  

De Congregatie OLV van 7 Weeën Ruiselede bestaat uit 5 wortels : de ‘oude’ wortel van de zusters van OLV van 7 Weeën, de zusters van OLV Hemelvaart, de zusters Apostolinnen toegewijd aan OLV onbevlekt ontvangen, de zusters toegewijd aan de H. Vincentius a Paulo, en de zusters toegewijd aan de H. Jozef van Calasanz.  Flexibiliteit zit dus in de genen.

De Congolese zusters blijven zusters van hun eigen bisschop van Kongolo.  Maar vanuit haar flexibiliteit heet onze Congregatie de zusters zeer hartelijk welkom : ze zullen ook met zusterlijke liefde gehuisvest worden.  De zusters van Kongolo zullen door en ons apostolisch werk ‘vzw Curando, OLV van 7 Weeën Ruiselede’ een job en inkomen krijgen. De zusters zullen de Nederlandse taal leren op vraag van onze Bisschop Lode en van Curando.  Hartelijk dank voor de goede samenwerking in de geest van de Congregatie.  Een warme dank ook aan de mensen van onze vzw Mufunga, en in het bijzonder aan de heer Ignaas Buyck.  Hun contacten en gesprekken met de zusters van Kongolo liggen absoluut aan de basis van dit initiatief.  Wij zijn ervan overtuigd dat we uitgenodigd worden ons ja-woord (opnieuw) te geven aan de ‘boodschap van de Engel’.  Die vertrouwt ons de kracht toe van de H. Geest, Adem van nieuw leven.  Graag lieten we u op deze bijzonder Lichtmis 2023 delen in dit blije nieuws en in onze vreugde.

Mogen wij u vragen om op voorspraak van de H. Maagd Maria, de patrones van beide Congregaties, te bidden tot de H. Geest dat dit initiatief een genade mag zijn voor beide Congregaties, voor de kerk van de stad en het bisdom Brugge.

Tot zover het blijde nieuws in naam van en met hartelijke groet van zr Clémentine, zr Christianne en Kan. Patrick Degrieck.